Categories for Żłobek – Aktualności

Od 1 stycznia 2018 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy regulujące działalność żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów. Nowości dotyczą między innymi zakładanie i prowadzenie placówek dla maluchów. Wprowadzono zmiany w ustawie żłobkowej, które przewidują nowe zadania dla gmin oraz modyfikacje w tych placówkach, które teraz realizują opiekę dla dzieci do lat 3. Jeden z nowych obowiązków jest związany z koniecznością spełniania przez żłobki i kluby dziecięce standardów w zakresie warunków lokalowo-sanitarnych oraz ochrony przeciwpożarowej. Obecnie jest tak, że opinie potwierdzające ich spełnianie wydaje właściwy miejscowo inspektor sanitarny oraz komendant straży pożarnej. Od 1 stycznia 2018 r., zgodnie z nowym brzmieniem...

2 stycznia, 2018

Informujemy, że trwa nabór uzupełniający do Projektu „Maluchy do żłobka – mama wraca do pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i r...

20 września, 2013