WAŻNE

Od 1 stycznia 2018 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy regulujące działalność żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów. Nowości dotyczą między innymi zakładanie i prowadzenie placówek dla maluchów. Wprowadzono zmiany w ustawie żłobkowej, które przewidują nowe zadania dla gmin oraz modyfikacje w tych placówkach, które teraz realizują opiekę dla dzieci do lat 3. Jeden z nowych obowiązków jest związany z koniecznością spełniania przez żłobki i kluby dziecięce standardów w zakresie warunków lokalowo-sanitarnych oraz ochrony przeciwpożarowej. Obecnie jest tak, że opinie potwierdzające ich spełnianie wydaje właściwy miejscowo inspektor sanitarny oraz komendant straży pożarnej. Od 1 stycznia 2018 r., zgodnie z nowym brzmieniem art. 25 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 157 ze zm.), w przypadku klubów dziecięcych bezpieczeństwo przeciwpożarowe nadal potwierdzać będzie straż pożarna, ale opinię dotyczącą wymogów lokalowo-sanitarnych będzie wydawał wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Rozporządzenie

Dodano: 2 stycznia, 2018

Komentarze

Komentowanie wyłączone.