Budowa III Oczyszczalni Ścieków to temat często pojawiający się z rozmowach naszych mieszkańców w ostatnich miesiącach. Jak Państwo wiecie budowa tego obiektu jest konieczna i musi zostać zrealizowania niezwłocznie. Temat budzi Państwa obawy, a w tym poście postaramy się wszystko jeszcze raz szczegółowo przedstawić i wyjaśnić.

Na spotkaniu z mieszkańcami, w Piecowicach w dniu 04 marca 2020r. w sprawie budowy III Oczyszczalni Ścieków przedstawiliśmy historię prac związanych z zapewnieniem odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych z terenu Gminy Długołęka. Tutaj prezentujemy ją raz jeszcze. Przy poszczególnych pozycjach zamieszczamy linki do dokumentów źródłowych.

Ponadto podajemy średnie przepływy ścieków komunalnych na oczyszczalni w Mirkowie, w poszczególnych latach, w celu wskazania Państwu szybkiego przyrostu ilości ścieków .

  • 2008 r. – 780 m3/d
  • 2009r. – 820 m3/d
  • 2011r. – 1400 m3/d
  • 2013r. – 1710 m3/d
  • 2015r. – 1730 m3/d
  • 2018r. – 2220 m3/d
  • 2019r. – 2510 m3/d

 

31.07.2008r. – 22.12.2009r. – Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mirków, gmina Długołęka – etap I

Wartość inwestycji – 12 731 267,29 zł netto, tj. 15 532 146,09 zł brutto
efekt: przepustowość oczyszczalni zwiększyła się z 700 m3/d do 1500 m 3 /d

 

13.12.2011r. – 30.09.2013r. – Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mirków, gmina Długołęka – etap II
Wartość inwestycji – 3 528 319,04 zł netto, tj. 4 339 832,42 zł brutto zł brutto
efekt: przepustowość oczyszczalni zwiększyła się z 1500 m3/d do 2834 m 3 /d

 

w latach 2015-2018 – Optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków w Mirkowie

Roboty budowlane polegające na działaniach poprawiających sposób pracy poszczególnych stref oczyszczalni w celu poprawy jakości oczyszczania ścieków, koniecznych do przeprowadzenia m.in. z powodu zmiany składu ścieków dopływających do oczyszczalni (większe stężenie zanieczyszczeń, w tym chemicznych i większa ilość ścieków dowożonych). Roboty polegały między innymi na:
 wymiana osprzętu obiektów na nowocześniejszy i wydajniejszy
 zmiana sposobu sterowania pracą oczyszczalni
 zmiana sposobu stabilizacji osadu

Równocześnie trwały prace analityczne nad sposobem rozwiązania problemu oczyszczania ścieków dla całej gminy.
Zgodnie z koncepcją gospodarki ściekowej z 2007r. (zaktualizowanej w 2009r.) docelowo na terenie gminy miało zostać wybudowane 7 lokalnych oczyszczalni ścieków komunalnych.

Oczyszczalnia w Mirkowie miała zabezpieczać (zgodnie z koncepcją) potrzeby mieszkańców miejscowości Długołęka, Domaszczyn, Mirków, Kiełczów, Kamień, Piecowice, Kiełczówek, Wilczyce i Szczodre aż do 2025r.
Zgodnie z analizami prowadzonych, w latach 2015 – 2017 (przez pracowników Gminy i ZUK), na największej oczyszczalni ścieków w Mirkowie przepływy miały osiągnąć maksymalną dopuszczalną wartość 2834 m 3 /d w latach 2019 – 2020.

Rozważano różne sposoby rozwiązania problemu oczyszczania ścieków:

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mirkowie – na ul Bławatnej i na ul. Gazowej
dokumenty:
a) podsumowanie proponowanych rozwiązań – z 20.12.2016 [Podsumowanie 20.12.2016r.]
b) szacunkowa wartość proponowanych rozwiązań – z 06.09.2017 [Wartość 06,09,2017]

2. Podział zlewni OŚ Mirkowa na 2 części i budowa nowej oczyszczalni dla Kiełczowa, Wilczyc i Piecowic
dokument – nowa oczyszczalnia dz. 206/3, obręb Kamień – 30,04,2015 [Nowa Oczyszczalnia]

 

3. Budowa III oczyszczalni ścieków dla całej gminy – zmiana prawa
dokumenty:
a) podsumowanie dla dz. 105/12 Piecowice z dnia 02,02,2018 [Podsumowanie Piecowice 02.02.2017 ; Piecowice właściwości]
b) mapa ze studium dla dz. 105/12 z 03,01,2018 [Mapa ze studium]
c) e-mail COŚ proponowane lokalizacje 08.03.2018 [E-mail 08.03.2018]
d) mapa zbiorcza lokalizacji 26.03.2018 [Mapa zbiorcza]
e) analiza SWOT dla 3 lokalizacji przesłany z ZUK w dniu 04.04.2018 [Analiza SWOT 04.04.2018 ; Wariant I – niebieski ; Wariant II – zółty ; Wariant III – zielony]
f) e-mail 3 lokalizacje z 05.04.2018 [e-mail 05.04.2018]
g) skan umowy na wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej dla COŚ [Umowa koncepcja ]
h) koncepcja programowo-przestrzenna dla COŚ grudzień 2018r.: [ Koszty Inwestycyjne ; Opinia geotechniczna ; mapa ; Schemat ; Opis koncepcji ; Opis koncepcji c/d ; Operat hydrologiczno-hydrauliczny ; Zagospodarowanie terenu

 

Jeszcze raz należy podkreślić, iż budowa na terenie gminy więcej niż jednej oczyszczalni ścieków spowoduje konieczność sporządzania zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków kalkulacji cen i stawek opłat taryfowych dla każdej z tych oczyszczalni.
Z uwagi na różnice pomiędzy poszczególnymi układami transportu i oczyszczania ścieków, a co za tym idzie zróżnicowanymi kosztami, na terenie gminy będą funkcjonowały różne stawki za odprowadzanie ścieków. Obecnie, na podstawie wyżej wymienionej Ustawy, organem zatwierdzającym taryfy (regulatorem cen) jest Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Organ ten, zgodnie z art. 24 C ust. 1 pkt. 2. analizuje zmiany warunków ekonomicznych wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne działalności gospodarczej oraz weryfikuje koszty, o których mowa w art. 20 ust. 4. pkt 1., pod względem celowości ich ponoszenia w celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen. Budowa jednej oczyszczalni ścieków z pełnym węzłem gospodarki osadowej zapewni najmniejsze koszty oczyszczania ścieków dla mieszkańców, najlepszą ochronę środowiska naturalnego i umożliwi:

a) scentralizowanie procesu obróbki osadu ściekowego, co z uwagi na obecnie obowiązujące przepisy ograniczające możliwości magazynowania i transportu osadu przyczyni się do zoptymalizowania kosztów zagospodarowania tego odpadu;
b) wybór technologii przeróbki osadu gwarantujący późniejsze jego zagospodarowanie bez zagrożeń wynikających z potencjalnych zmian przepisów prawa ograniczających przyrodnicze wykorzystanie osadów ściekowych;
c) optymalizację zatrudnienia, w tym średniego personelu technicznego, co przełożyć się może na pozytywną odpowiedź ekonomiczną.

 

Mamy nadzieję, że powyższe obszerne informacje pozwoliły Państwu dokładnie zgłębić temat i rozwiać wszelkie wątpliwości w sprawie konieczności wybudowania nowej III Centralnej Oczyszczalni Ścieków.

Dodano: 6 kwietnia, 2020

Komentarze

Komentowanie wyłączone.