18. Sesja Rady Gminy Długołęka

27 września po przerwie wakacyjnej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się osiemnasta sesja rady gminy, na której obecni byli m.in. pani Beata Łabaczuk – wicewójt gminy, Agnieszka Strońska Rembisz – sekretarz, Mieczysława Dziubdzińska – skarbnik, kierownicy niektórych wydziałów oraz sołtysi.

Po otwarciu sesji, przewodniczący rady gminy, pan Mirosław Duda złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, w którym poinformował m.in. o zarządzeniach wójta gminy oraz o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za wykonanie budżetu w I połowie 2012 r.

Następnie, w zastępstwie wójta gminy, Iwony Agnieszki Łebek, sprawozdanie złożyła pani Beata Łabaczuk. Pierwsza informacja dotyczyła wniosków do budżetu gminy Długołęka na rok 2013, które mogli składać: radni, sołtysi, mieszkańcy gminy i jednostki podległe gminie Długołęka do 15 września 2012 r. Do urzędu wpłynęły w sumie 232 wnioski, jednak nie jest to ostateczna liczba, bo są jeszcze takie, które wpływają po terminie. Wnioski są analizowane i obecnie jest przygotowywany projekt budżetu na rok 2013, który zostanie przedłożony w ustawowym terminie do 15 listopada br.

Kolejnym istotnym tematem było Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. W związku z zakończeniem wyłożenia do publicznego wglądu studium, do 13 lipca istniała możliwość składania uwag do przedstawionego opracowania. Terminowo wpłynęły 604 uwagi (dla 2309 działek o łącznej powierzchni 4202 ha). Aktualnie trwa szczegółowa analiza wszystkich zastrzeżeń. Po przekazaniu decyzji dot. rozpatrzenia wszystkich uwag przez wójta, wykonawca będzie miał możliwość przygotowania kolejnej koncepcji. Następnie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ukaże się stosowne zarządzenie wójta w sprawie rozpatrzenia uwag.

Pani wicewójt przedstawiła również informacje nt. postępowań przetargowych, realizowanych w drugim półroczu 2012 rok, w których nie mogło zabraknąć wzmianki o nowym przetargu na zakończenie budowy drogi relacji Kamień – Byków. Przypomnijmy, że w maju br. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych SA, które zajmowało się budową drogi, ogłosiło upadłość, co wiązało się w konsekwencji z głoszeniem kolejnego przetargu na wybór wykonawcy. Do Urzędu Gminy wpłynęło pięć ofert, które są obecnie w trackie weryfikacji. W pierwszej połowie października planowany jest termin podpisania umowy z nowym wykonawcą.

Poruszono również temat budowy żłobka przy ul. Szkolnej w Długołęce. Radni pytali przede wszystkim, jak wygląda przebieg budowy i jakie czynności zostały podjęte, żeby kontrolować jej wyniki. Na wniosek wójta w każdy ostatni piątek miesiąca odbywać się będą zebrania władz gminy z wykonawcą, aby na bieżąco monitorować postęp robót. Chwilowy przestój, który powstał w okresie wakacyjnym nie ma wpływu na harmonogram prac.
Wiele dyskusji wzbudził zakup służbowego samochodu ze środków z rezerwy celowej, przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe. Klub radnych „Aktywni” nie zgodził się z celowością zakupu, dlatego złożył w tej sprawie wniosek, który został odrzucony przez radcę prawnego ze względu na kompetencje wójta o samodzielnym decydowaniu lokacji środków z rezerwy celowej. Zakup samochodu służbowego to znacznie mniejsza kwota niż wypłacanie pracownikom ekwiwalentu za delegację, poza tym pracownicy nie powinni załatwiać spraw służbowych, eksploatując przy tym swoje prywatne auta – tak tłumaczyła decyzję pani Beata Łabaczuk. Radna z klubu „W przyszłość”(p. Barbara Sułek) stwierdziła, że będzie wnioskowała jeszcze o kolejne samochody, bo na tak dużą gminę, jaką jesteśmy – dwa auta zdecydowanie za mało.
Na zakończenie sesji radni złożyli pisemne interpelacje

Poniżej wykaz uchwał podjętych podczas sesji:
1. Uchwała Rady Gminy Długołęka w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kiełczówek.
2. Uchwała Rady Gminy Długołęka w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Mirków.
3. Uchwała Rady Gminy Długołęka w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Domaszczyn.
4. Uchwała Rady Gminy Długołęka w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wilczyce.
5. Uchwała Rady Gminy Długołęka w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
6. Uchwała w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska gminy Długołęka na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”.
7. Uchwała Rady Gminy Długołęka w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu przez Wojewodę Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Długołęka z dnia 26 marca 2012 r. Nr XV/243/12 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Długołęka na 2012 rok.
8. Uchwała Rady Gminy Długołęka w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długołęka.
9. Uchwała Rady Gminy Długołęka w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2012.
10. Uchwała w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Długołęka pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego w roku 2013 deficytu budżetowego w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa grupowej oczyszczalni ścieków w m. Borowa oraz I etap kanalizacji sanitarnej w m. Borowa”
11. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 – 2014.

Dodano: 28 września, 2012

Komentarze

Komentowanie wyłączone.