Aktualizacja Ptasia grypa 2021 – ważne informacje

UWAGA: Miejscowość Siedlec w obszarze zapowietrzonym!

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM NR 5 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 19 marca 2021 r. opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Woj. Dolnośląskiego pod pozycją 1403. zmieniającym rozporządzenie nr 4 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów trzebnickiego i wrocławskiego oraz miasta Wrocławia informujemy, że na terenie gminy Długołęka:

 • określa się obszar zapowietrzony obejmujący miejscowość Siedlec;
 • określa się obszar zagrożony obejmujący miejscowości: Godzieszowa, Pasikurowice, Krakowiany, Zaprężyn, Bierzyce, Kępa, Łozina, Budziwojowice, Tokary, Bukowina, Bąków, Ramiszów, Pruszowice, Domaszczyn, Szczodre, Łosice.

NA OBSZARZE ZAPOWIETRZONYM OBOWIĄZUJE:

NAKAZ

 • utrzymywania drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach i ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,
 • niezwłoczne oczyszczanie i odkażanie miejsc przebywania drobiu oraz miejsc przechowywania i przetwarzania zwłok drobiu, produktów, pasz a także oczyszczanie i odkażanie środków transportu oraz usuwanie zwłok drobiu i innych ptaków
 • niezwłoczne oczyszczanie i odkażanie środków transportu wjeżdżających do gospodarstw utrzymujących drób lub z nich wyjeżdżających, produktów z drobiu, w szczególności mięsa drobiu, paszy a także ściółki oraz nawozów naturalnych,
 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące i wychodzące do i z gospodarstwa utrzymujących drób w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, tj. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa oraz z niego wychodzące
 • niezwłoczne informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności drobiu utrzymywanych w gospodarstwie;

ZAKAZ

 • przemieszczania z i do gospodarstwa utrzymujących drób drobiu oraz innych ptaków bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu
 • przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, zwłok, a także jaj oraz mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni – bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu
 • przemieszczania z gospodarstw utrzymujących drób ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu,
 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki – przez 4 miesiące od dnia 9 marca 2020 r.
 • organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2017 r., poz.722) nadal obowiązuje

NAKAZ

 • zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wrocławiu przypomina, że naruszenie nakazów, zakazów lub ograniczeń wydanych w celu zwalczania choroby zakaźnej zwierząt lub zapobiegania takiej chorobie zagrożone jest administracyjną karą pieniężną,

UWAGA: Udaremnianie lub utrudnianie działalności organów Inspekcji lub osób, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, stanowi wykroczenie zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny (art. 37 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej)

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

 • niezwłoczne oczyszczanie i odkażanie środków transportu wjeżdżających i wyjeżdżających do i z gospodarstw utrzymujących drób, produktów z drobiu, w szczególności mięsa drobiu, środków żywienia, w szczególności paszy, a także ściółki oraz nawozów naturalnych;
 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące i wychodzące do i z gospodarstw utrzymujących drób, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, tj.: wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa oraz z niego wychodzące;
 • niezwłoczne informowanie przez posiadaczy drobiu właściwego powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności drobiu utrzymywanego w gospodarstwie.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

 • przemieszczania z i do gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków, bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
 • przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj – bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
 • przemieszczanie z gospodarstw utrzymujących drób ściółki oraz nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki – przez okres 4 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego;
 • organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 • wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

Rozporządzenie nr 6 Wojewody Dolnośląskiego

Dodano: 22 marca, 2021

Komentarze

Komentowanie wyłączone.