Dopłaty za wywóz odpadów

Styczniowa nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła możliwość ustanowienia dopłat dla mieszkańców za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na ostatniej sesji radni podjęli decyzję o skorzystaniu z tej możliwości, dzięki czemu osoby najbardziej potrzebujące będą płacić mniej.

Zgodnie z przyjętą uchwałą, dopłatę w wysokości 6 zł miesięcznie otrzymają wszyscy członkowie rodziny, w której przynajmniej jedna z osób otrzymuje zasiłek stały lub okresowy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z ulgi skorzystają również emeryci, których dochód netto nie przekracza 1500 zł miesięcznie oraz rodziny wielodzietne, w których dopłata przysługiwać będzie na trzecie i każde kolejne dziecko zamieszkujące nieruchomość, które nie ukończyło 18-go roku życia.

Właściciele nieruchomości zainteresowani otrzymaniem dopłaty będą musieli złożyć wniosek, którego wzór dostępny jest w urzędzie gminy, oraz załączyć stosowne dokumenty (tj. zaświadczenie z GOPS-u lub ostatni odcinek emerytury). Co ważne o dopłatę mogą się starać tylko te osoby, które wcześniej zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów oraz na dzień złożenia wniosku nie zalegają z opłatami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Opłata miesięczna dla nich będzie wynosiła 5,50 złotych.

Ewelina Byra
 

Dodano: 9 maja, 2013

Komentarze

Komentowanie wyłączone.