Gazociąg na terenie gminy

  
Na terenie gmin Miękinia, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Długołęka oraz miasta Wrocławia GAZ-SYSTEM S.A. realizuje inwestycję pn. „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa na odcinku węzeł Gałów – węzeł Kiełczów, w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) – Taczalin –Radakowice – Gałów – Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego”. 

Zakończono etap opracowania dokumentacji projektowej. W I i II kwartale 2013r. zostały sporządzone przez biuro projektowe, działające na zlecenie Inwestora, protokoły inwentaryzacji stanu nieruchomości. Właściciele lub użytkownicy wieczyści mieli możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dla swoich działek oraz wniesienia uwag. 

W styczniu 2014r. Wojewoda Dolnośląski wydał pozwolenie na budowę.Aktualnie trwa wybór wykonawcy robót budowlano – montażowych. Rozpoczęcie prac budowlano-montażowych planowane jest w kwietniu 2014r. Prace przygotowawcze będą miały miejsce od lutego do marca br. Planuje się zakończenie inwestycji w III kwartale 2015r. Gazociąg z uwagi na swój strategiczny charakter objęty jest Ustawą z 24.04.2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, Dz. U. Nr 84 poz. 700 z późn. zm. Właściciele nieruchomości otrzymają odszkodowanie z tytułu wybudowania gazociągu na ich gruntach na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych. Operaty szacunkowe zostaną opracowane na zlecenie Wojewody Dolnośląskiego w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy. Wypłata odszkodowań nastąpi po wybudowaniu gazociągu na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego, przy czym ich wysokość będzie odpowiadać wysokości rzeczywiście poniesionych szkód.

Budowa gazociągu przyniesie dla Dolnego Śląska korzyści w postaci:
• zapobiegania sytuacjom kryzysowym w dostawach gazu, 
• zwiększenia przepustowości sieci systemu przesyłowego,
• uatrakcyjnienia terenu pod nowe inwestycje, rozwój infrastruktury,
• zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 10.1. Wykonawca robót budowalnych zostanie wybrany w wyniku publicznego postępowania przetargowego. Nadzór nad robotami prowadzić będzie Inspektor Nadzoru zatrudniony w GAZ-SYSTEM S.A. Kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego sprawować będą samodzielne funkcje techniczne na terenie budowy w oparciu o przepisy Prawa budowlanego. Ponadto pracownicy GAZ-SYSTEM S.A. dodatkowo będą monitorować na bieżąco realizację procesu inwestycyjnego. GAZ-SYSTEM S.A. przykłada dużą wagę do kwestii związanych z bezpieczeństwem zarówno podczas realizowania nowych inwestycji, jak również wykonując prace eksploatacyjne na istniejącej sieci przesyłowej. Wykonawcy robót budowlanych oraz nadzór inwestorski zobowiązani są do przygotowania i ścisłego przestrzegania szczegółowych planów i procedur: Programu Realizacji Robót, Planu Zapewnienia Jakości, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Planu Zadań Ochronnych Środowiska, Planu Nadzoru, Planu Badań Nieniszczących, Planu Kontroli i Badań. 

Materiał nadesłany przez firmę GAZ-SYSTEM

Dodano: 9 kwietnia, 2014

Komentarze

Komentowanie wyłączone.