Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych zainteresowanych korzystaniem z usług Gminnego Żłobka w Kiełczowie

Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych zainteresowanych korzystaniem z usług Gminnego Żłobka w Kiełczowie

 

Od 01 stycznia 2021r.,  planowane jest uruchomienie Gminnego Żłobka w Kiełczowie, ul. Wrocławska 113.
Żłobek będzie w całości funkcjonować w ramach projektu „Dolnośląskie żłobki II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Projekt zakłada utworzenie 150 miejsc opieki nad dziećmi w wieku od 20 tygodni do 3 lat w Gminnym Żłobku w Kiełczowie.

RODZICOM / OPIEKUNOM PRAWNYM UCZESTNICZĄCYM W PROJEKCIE ZOSTANIE UDZIELONE WSPARCIE W FORMIE ZAPEWNIENIA OPIEKI NAD DZIECKIEM.

Rekrutacja do Gminnego Żłobka w Kiełczowie planowana jest w miesiącu grudniu 2020. Rekrutacja odbywać się będzie w II etapach:
– I etap elektroniczny
– rodzic/opiekun prawny składa formularz zgłoszeniowy do projektu „Dolnośląskie Żłobki II” poprzez system elektronicznej rekrutacji;
– II etap – po zakwalifikowaniu rodzica/opiekuna prawnego do projektu, składa wymagane dokumenty u Dyrektora Żłobka, a po ich pozytywnej weryfikacji podpisuje umowę o świadczenie usług żłobka.
Szczegółowy harmonogram rekrutacji zostanie zamieszczony na stronie Urzędu Gminy Długołęka w zakładce Gminny Żłobek w Kiełczowie.
Rekrutacja odbywać się będzie w ramach i na zasadach projektu „Dolnośląskie żłobki II”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

W projekcie mogą wziąć udział  osoby, które spełniają łącznie poniższe kryteria:
1) Rodzic/opiekun prawny (kobiety i mężczyźni) sprawujący opiekę nad dzieckiem w wieku od 20 tygodni do 3 lat,
2) Osoba zamieszkała na terenie Gminy Długołęka,
3) Osoba pracująca w tym powracająca na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim lub osoba niezatrudniona (bezrobotna lub bierna zawodowo, w tym przybywająca na urlopie wychowawczym) – sytuacja na dzień udziału w rekrutacji oraz podpisywania umowy udziału w projekcie;;
4) Osoba, która zadeklaruje i oświadczy chęć zatrudnienia lub powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka/dzieci do lat 3;
5) Osoba, która wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją projektu.

Dodatkowe kryteria:
1) Rodzina wielodzietna – wychowująca troje lub więcej dzieci, zgodnie z art. 4 pkt 42 ustawy z 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe,
2) Dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności,
3) Rodzic z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Szczegółowe zasady rekrutacji zamieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Dolnośląskie żłobki II”. Uczestnikami projektu będą rodzice/opiekunowie prawni dzieci korzystających z miejsc w Gminnym Żłobku w Kiełczowie.
Gmina Długołęka na mocy regulaminu rekrutacji, aby osiągnąć wskaźniki ilościowe projektu, zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu uczestników ze względu na płeć i status na rynku pracy.

W ramach rekrutacji do Projektu, Kandydaci wypełniają i składają następujące dokumenty:
1) Formularz zgłoszeniowy do projektu;
2) Podpisane i uzupełnione Oświadczenie, dotyczące spełniania kryteriów formalnych w projekcie „Dolnośląskie żłobki II”;
3) Podpisany Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie;
4) Deklarację uczestnictwa w projekcie „Dolnośląskie żłobki II”;
5) Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkami wynikającymi z udziału w projekcie „Dolnośląskie żłobki II”;
6) Orzeczenie (rodzica dziecka/opiekuna prawnego lub dziecka) o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016 r., poz. 2046 i 1948 z późn. zm.) – o ile dotyczy;
7) Zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna – o ile dotyczy;
8) Zaświadczenie o zatrudnieniu – o ile dotyczy;
9) Podpisane Oświadczenie o wielodzietności – o ile dotyczy.

Poniżej zamieszczone zostały do wglądu wzory dokumentów rekrutacyjnych.

Wszelkich informacji dot. udziału w projekcie udzielać będzie Pani Beata Paliwoda –  dyrektor żłobka w Kiełczowie, kontakt: b.paliwoda@gmina.dlugoleka.pl.

 

ZAŁĄCZNIKI

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

Formularz zgłoszeniowy dla Kandydata -projekt DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI II

Oświadczenie – kryteria formalne – projekt DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI II

Oświadczenie – kryterium wielodzietności – projekt DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI II

Oświadczenie – obowiązki uczestnika projektu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa – projekt DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI II

Umowa o świadczenie opieki. Dolnośląskie żłobki II

Dodano: 4 grudnia, 2020

Komentarze

Komentowanie wyłączone.