Informacja w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zgospodarowania przestrzennego

W związku z bardzo częstymi zapytaniami kierowanymi do tut. urzędu w sprawie etapu procedury Studium oraz terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu, Wójt Gminy Długołęka informuje, iż wyłoniony podczas przetargu Wykonawca przedstawił projekt Studium w terminie i zgodnie z podpisaną umową. Przedstawiona koncepcja została przeanalizowana i dokładnie sprawdzona. Ze względu na fakt, iż opracowanie dotyczy terenu całej Gminy, był to proces bardzo czasochłonny i wymagający wielu uzgodnień. W związku z tym koncepcja była poddana wielokrotnej analizie przez Wójta Gminy, Radę Gminy oraz Wydział Planowania Przestrzennego oraz Gospodarki Nieruchomościami. Aktualnie koncepcja jest przekazana Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej celem zaopiniowania. Następnie po uzgodnieniach i opiniach odpowiednich instytucji projekt będzie wyłożony do publicznego wglądu. Szacuje się, iż będzie to na przełomie listopada i grudnia tego roku. Termin ten jednak jest jedynie orientacyjny i uzależniony od wyniku opinii i uzgodnień projektu Studium. Zgodnie z treścią art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o terminie wyłożenia projektu Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do wglądu publicznego Wójt poinformuje poprzez ogłoszenie w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 14 dni przed dniem wyłożenia. Proszę zatem o cierpliwość, a ewentualne pytania proszę kierować do Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – pokój nr 20, tel. 323 02 25

Wójt Gminy Długołęka
/-/ Iwona Agnieszka Łebek

Dodano: 13 września, 2011

Komentarze

Komentowanie wyłączone.