Nasadzanie drzew w gminie

Notatka przygotowana przez Fundację Ekorozwoju z Wrocławia:

Dobiegają końca działania związane z umową zawartą w 2013 r. pomiędzy Gminą Długołęka a Fundacją Ekorozwoju. Na mocy tej umowy Gmina Długołęka wzięła udział w projekcie „ Drogi dla natury – kampania na rzecz zadrzewień”. Projekt jest wspierany finansowo przez unijny program LIFE+ oraz NFOŚiGW. Celem ogólnopolskiej kampanii Drogi dla Natury, zainicjowanej w 2009 roku przez Fundację EkoRozwoju, jest ochrona drzew przydrożnych. W ramach umowy pomiędzy Gminą Długołęka a Fundacją Ekorozwoju znalazło się szereg działań, które mają na celu ochronę drzew przydrożnych, a także ich właściwą pielęgnację. 

W ramach umowy prowadzone były następujące działania: 

– Dwudniowe szkolenia dla drogowców i samorządowców dotyczące tworzenia, utrzymania i diagnozowania stanu oraz wartości przyrodniczej alej
– Spotkania z Komisją Ochrony Środowiska
– Spotkania z lokalną społecznością
– Zajęć z uczniami z terenu gminy
– Sadzenie 70 drzew
– Wykonanie Programu Zachowania Zadrzewień
– Wskazanie drzew do ekspertyz i pielęgnacji drzew

W dniach 14.11. – 15.11.13 r. w Urzędzie Gminy Długołęka przy ul. Robotniczej 12 odbyło się szkolenie pn. „Drzewa w otwartym krajobrazie – instrukcja użytkowania” . Szkolenie, w którym brali udział pracownicy Urzędu Gminy w Długołęce i sąsiednich gmin, sołtysi, oraz pracownicy Ośrodka Doradztwa Rolniczego było organizowane przez Gminę Długołęka oraz Fundację Ekorozwoju z Wrocławia.
Szkolenie rozpoczęło się przedstawieniem tematów dotyczących znaczenia drzew i alej dla człowieka i przyrody, a temat przyrodniczego znaczenia drzew został rozwinięty i wspaniale uzupełniony przez entomologów z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dużym zainteresowaniem, pomimo niekorzystnej aury cieszyły się ćwiczenia terenowe na temat statyki drzew. Najnowocześniejsze metody oceny stanu drzew i możliwości wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa zawsze są interesujące dla osób, którzy na co dzień mają do czynienia z podejmowaniem decyzji w tej sprawie. Zaprezentowany też został temat przedstawiający lokalny program zadrzewieniami w gminie Długołęka. 

W drugim dniu szkolenia Pani dr. Inż. Monika Ziemiańska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu po wykładzie na temat: „Ochrona drzew podczas inwestycji” otrzymała spontaniczne brawa od uczestników szkolenia w podziękowaniu za interesujące przedstawienie tematu. Zasady prawidłowej pielęgnacji drzew przedstawione przez arborystów w trakcie zajęć w sali oraz w terenie, przy użyciu sprzętu alpinistycznego, wywołały sporo pytań na temat sporządzania zleceń przez urzędników na wykonywanie prawidłowych cięć pielęgnacyjnych drzew. 

W drugiej części szkolenia przedstawiony był temat projektowania alej oraz wykonywania prawidłowych nasadzeń. Na zakończenie zostały przedstawione dobre praktyki w zarządzaniu drzewami przez Urząd Gminy w Twardogórze.

W dniu 13 grudnia 2013 r. odbyły się zajęcia z uczniami klasy III Szkoły podstawowej w Siedlcu Trzebnickim. 
Dzieci w tej grupie wiekowej miały już wcześniej lekcje na temat drzew. Znały gatunki drzew liściastych oraz iglastych i podstawy budowy drzewa. Zajęcia prowadzone przez animatora ds. zadrzewień – p. Anetę Rutkowską pozwoliły uzupełnić wiadomości w temat znaczenia przyrodniczego drzew i roli drzew w życiu człowieka.
Zajęcia polegały m.in. na wykonaniu przez uczniów pracy plastycznej na temat znaczenia drzew. Dzieci pracując w grupach, rysowały na dużej kartce zarys drzewa, następnie przyklejały karteczki z napisanymi na nich konkretnym znaczeniem drzew, np. "produkują tlen, stanowią siedlisko i pokarm dla zwierząt itp". Praca ta cieszyła się dużym powodzeniem wśród uczniów. 

SADZENIE DRZEW

W dniu 22 listopada 2013 r. w ramach projektu „Drogi dla Natury – Kampania na rzecz zadrzewien” na terenie Gminy Długołęka zostało posadzone przez Fundację Ekorozwoju z Wrocławia 70 szt. drzew. 35 szt. drzew w gatunku klon pospolity zostało posadzone przy drodze gminnej w Godzieszowej, w tym 15 szt. przy parkingu w sąsiedztwie boiska , a 20 szt. drzew w formie pięknego szpaleru nieco dalej wzdłuż tej samej drogi.

W sadzeniu brali udział: Sołtys Godzieszowej – p. Henryk Miziniak, Radny- p. Dariusz Śmichura, przedstawiciel Rady Sołeckiej – p. Czesław Elsner, a także Przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich -p. Helena Musiał , którzy z dużym zaangażowaniem i przyjemnością sadzili drzewa. Obecni też był przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska z Urzędu Gminy Długołęka.- p. Damian Burdka oraz animator zadrzewieniowy – Aneta Rutkowska.

35 szt. w gatunku brzoza brodawkowa zostało posadzonych w Siedlcu, na terenie działki nr 180/24. Teren ten docelowo przewidziany jest jako park. Posadzono tam już kilkaset drzew, znajduje się miejsce na boisko i górka saneczkowa.

PROGRAM ZADRZEWIEŃ

Celem opracowania programu kształtowania zadrzewień (w skrócie „program zadrzewieniowy”) jest pomoc w prawidłowym zarządzaniu zadrzewieniami, ochrona istniejących zadrzewień oraz tworzeniu nowych alej i szpalerów drzew. Program zadrzewieniowy obejmuje cały obszar gminy swoim zasięgiem, w tym drogi różnych szczebli znajdujących się na jej terenie. 
Program Zadrzewieniowy zawiera:
1) Przegląd istniejących zadrzewień przy użyciu standardowego formularza
2) Wykaz miejsc do nowych nasadzeń – zawiera lokalizację oraz opis nowych zadrzewień w gminie
Wykaz miejsc problematycznych oraz konfliktowych wraz z rekomendacjami
• drzewa w złym stanie zdrowotnym, lub zagrażające bezpieczeństwu
• potencjalne stanowiska gatunków chronionych
• występowanie linii energetycznych,
• występowanie lamp oświetleniowych,
• wskazanie na istnienie wąskiego pasa drogowego
• itp.

EKSPERTYZY I PIELĘGNACJA DRZEW

W ramach umowy pomiędzy Gminą Długołęka a Fundacją Ekorozwoju wykonane były ekspertyzy 10 szt. drzew rosnących na terenach gminnych, w tym m.in. na terenie parku w Godzieszowej oraz parku w Szczodrem. Ekspertyzy były opracowywane przez zespół składający się z botaników oraz architektów krajobrazu. Wykonanie ekspertyz miało na celu ocenę stanu zdrowotnego drzew wraz z określeniem stopnia zagrożenia dla osób i mienia z jego strony a także określeniem zabiegów pielęgnacyjnych koniecznych do przeprowadzenia dla minimalizacji tych zagrożeń.

Aneta Rutkowska

Projekt „Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland`s rural landscapes, as habitats and ecological corridors” wspierany jest przez program LIFE+ Unii Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dodano: 5 lutego, 2014

Komentarze

Komentowanie wyłączone.