Nowe deklaracje

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązkiem właściciela nieruchomości, a tym samym wszystkich mieszkańców, którzy przebywają na danej nieruchomości jest zbieranie w sposób selektywny powstałych na jej terenie odpadów komunalnych.

W związku z powyższym wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych, którzy zadeklarowali nieselektywną zbiórkę odpadów mają obowiązek złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zbierać odpady komunalne w sposób selektywny. Nową deklarację należy złożyć do dnia 31 grudnia 2019r. W przypadku niezłożenia nowej deklaracji opłata zostanie określona w drodze decyzji administracyjnej.

Dodano: 3 grudnia, 2019

Komentarze

Komentowanie wyłączone.