O komisji

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Długołęce powołana została na podstawie art.4¹ ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz..U. z 2015 r. poz. 1286 ze zmianami)

Celem komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

Zadania  komisji:

 1. Uczestniczy w corocznym opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 2. Inicjuje, opiniuje i nadzoruje wykonanie GPRPA.
 3. Uczestniczy w realizacji Gminnego Programu, zatwierdza roczne sprawozdanie z jego wykonania i przedkłada je Wójtowi oraz Radzie Gminy.
 4. Prowadzi profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotycznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
 5. Inicjuje i wspiera działania profilaktyczne zmierzające do ograniczania przemocy, spożywania napojów alkoholowych.
 6. Wspomaga działalność instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącą przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 7. Rozpatruje wnioski na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy. Wnioski muszą zawierać w szczególności: planowane cele, zadania i formy ich realizacji, wykonawców zadań, określenie uczestników, termin realizacji, zakładane rezultaty oraz preliminarz kosztów całkowitych i wnioskowanych o dofinansowanie.
 8. Podejmuje działania zmierzające do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu.
 9. Kieruje do sądu wnioski o wydanie orzeczenia o obowiązkowym leczeniu oraz kieruje zawiadomienia do Policji lub Prokuratury w przypadku stwierdzenia, że w rodzinie występuje fizyczne lub moralne znęcanie się nad jej członkiem przez osoby wskazane we wniosku.
 10. Na wniosek Wójta wydaje opinie o zgodności usytuowania miejsc punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 11. Organizuje szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych o zasadach sprzedaży alkoholu i konsekwencjach nieprzestrzegania tych zasad.
 12. Organizuje szkolenia członków Komisji w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Siedziba GKRPA:

Urząd Gminy Długołęka

 1. Robotnicza 10

55-095 Mirków

Telefon/ 71 32-30-203; 71 32-30-234

 

Skład GKRPA:

Barbara Sułek–  przewodnicząca – pedagog

Barbara Kikut – członek komisji – nauczyciel

Kamila  Bojarska     –  członek komisji – psycholog

Ewelina Walczak-Pelc  –  członek komisji – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce

Ryszard Bąba – członek  komisji – przedsiębiorca

Tomasz Morawiec – członek komisji –  aspirant sztabowy, kierownik ogniwa prewencji Komisariaty Policji w Długołęce

 

Dodano: 2 czerwca, 2020

Komentarze

Komentowanie wyłączone.