Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

ROZPORZĄDZENIE NR 4 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa dolnośląskiego

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z poźn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu ochrony życia, zdrowia lub mienia oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych, wyłączonych spod koncesjonowania – z wyjątkiem wyrobów pirotechnicznych przeznaczonych do użytku teatralnego, w miejscach lub obiektach publicznych na terenie województwa dolnośląskiego.

§ 2. Zakaz określony w § 1 obowiązuje do dnia 21 grudnia 2013 r. do 10 stycznia 2014 r., z wyjątkiem dnia 31 grudnia 2013 r. i 1 stycznia 2014 r.

§3. Używanie wyrobów pirotechnicznych w dniach 31 grudnia 2013 r. i 1 stycznia 2014 r. może nastąpić jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę.

§ 4.1 Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.

2.Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku używania przez uprawnione podmioty, w celu wykonywania przez nie zadań ustawowych lub statutowych, petard sygnalizacyjnych oraz rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu, oznaczonych symbolem 20.51.14.0 wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z poźn. zm.).

§ 5. Osoby, naruszające zakaz opisany w §1 lub używające wyrobów pirotechnicznych bez zachowania warunków określonych w § 3 podlegają karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482 i 1247)

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia wskazanym w obwieszczeniu, a ponadto podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w środkach masowego przekazu.

Wojewoda Dolnośląski
Aleksander Marek Skorupa

Dodano: 23 grudnia, 2013

Komentarze

Komentowanie wyłączone.