Ogłoszenie o naborze. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce ogłasza nabór uczestników do proj

Ogłoszenie o naborze. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce ogłasza nabór uczestników do projektu systemowego „Aktywni razem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 „Aktywni razem”

Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce realizuje projekt systemowy: Aktywni razem. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest od 01.08.2013r. do 30.11.2013r.

Do Projektu zapraszamy osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, korzystające z pomocy społecznej, poszukujące pracy lub nie pozostające w zatrudnieniu, w wieku aktywności zawodowej, zamieszkałe na terenie Gminy Długołęka.

W ramach projektu przewiduje się zastosowanie instrumentów aktywnej integracji, w tym:

  warsztaty z psychologiem,

  warsztaty z doradcą zawodowym,

– szkolenie z zakresu umiejętności zawodowych (kurs z obsługi kasy fiskalnej z praktyką) wraz z badaniami sanitarno-epidemiologicznymi (uprawnienie do pracy z żywnością),

– warsztaty z podnoszenia kompetencji społecznych, w tym: umiejętności wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego oraz dbania o własny wizerunek,

  warsztaty z profilaktyki prozdrowotnej.

Celem projektu „Aktywni razem” jest zwiększenie szans na rynku pracy i integracja ze społeczeństwem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także:

   podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie umiejętności poruszania się po rynku pracy,

   podniesienie kompetencji społecznych oraz umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego,

   wzrost świadomości na temat roli/obowiązków wynikających z bycia rodzicem,

   zabezpieczenie elementarnych potrzeb bytowych.

Planuje się zawarcie 7 kontraktów socjalnych. Działania podejmowane w Projekcie będą zmierzały do zapewnienia pomocy finansowej w postaci wsparcia dochodowego (zasiłków celowych) dla 7 osób . Wyspecjalizowani trenerzy, którzy zrealizują warsztaty i kursy w ramach zadania aktywnej integracji przeprowadzą dla uczestników projektu zajęcia z zakresu terapii psychologicznej. Każdy z uczestników Projektu zostanie objęty co najmniej trzema instrumentami aktywnej integracji (aktywizacja zawodowa, edukacyjna, społeczna, zdrowotna).

Działania informacyjno – promocyjne będą koncentrowały się na rozpropagowaniu idei projektu „ Aktywni razem” oraz na rozpropagowaniu roli Europejskiego Funduszu Społecznego.

Planuje się także działania informacyjne w prasie lokalnej. 

Nad prawidłowością i sprawną realizacją Projektu czuwa Kierownik Projektu, księgowa oraz koordynator.

Biuro Projektu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce mieści się przy ul. Szkolnej 40a w Długołęce, tel./fax 71 315 20 60, 315 20 50 lub 660 144 051.

Rekrutacja do projektu oraz zawieranie kontraktów socjalnych trwa od 01.07.2013r. do 31.07.2013r. Chętnych zapraszamy do podjęcia kontaktu z pracownikiem socjalnym Anetą Mruk lub pracownikiem socjalnym odpowiednio do rejonu zamieszkania. Do dnia 31.07.2013r. przyjmowane będą formularze zgłoszeniowe zamieszczone poniżej w załączeniu. Prosimy o wypełnienie formularza i przekazania go do pracownika socjalnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania udziałem we wsparciu.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała komisja rekrutacyjna.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin uczestnictwa
Formularz zgłoszeniowy
 

Dodano: 2 lipca, 2013

Komentarze

Komentowanie wyłączone.