Ogłoszenie Prezydenta Wrocławia

OGŁOSZENIE PREZYDENTA WROCŁAWIA
 
 
O podaniu do publicznej wiadomości projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w ramach udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.
 
Na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o: 
możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń projektu Strategii,
możliwości składania uwag i wniosków do w/w dokumentów,
w dniach od 17 kwietnia 2014 r. do 8 maja 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia w Wydziale Zarządzania Funduszami przy ul. Bogusławskiego 8-10 we Wrocławiu, w pok. nr 516, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45. oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia pod adresem:
http://bip.um.wroc.pl/wps/portal/bip?rs=t&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/bip_pl/bip/umw/ZIT/ZIT_dokumenty&articleType=1&sitePath=/bip_pl/bip/umw/ZIT/ZIT_dokumenty
 
 
Wnioski i uwagi należy składać do Prezydenta Wrocławia w następujący sposób: 

 

1.        na piśmie na adres: Urząd Miejski Wrocławia, Wydział  Zarządzania Funduszami ul. Bogusławskiego 8-10, 50-031 Wrocław,
2.        drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „Wniosek do prognozy oddziaływania na       środowisko – projekt „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego” na adres: e-mail: Patrycja.skurzynska-zajac@um.wroc.pl,
3.         osobiście w sekretariacie Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Bogusławskiego 8-10, 50-031 Wrocław, w pok. nr 525, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45.
Organem właściwym do rozparzenia wniosków i uwag jest Prezydent Wrocławia.
Wnioski i uwagi powinny zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku i uwagi.
Dodano: 17 kwietnia, 2014

Komentarze

Komentowanie wyłączone.