Placówki publiczne ruszą 18 maja

Informacja wójta gminy Długołęka w sprawie funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie epidemii COVID-19.

 Publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Długołęka, zwane dalej „placówkami”, wznawiają funkcjonowanie od dnia 18 maja 2020 r.

 1. Na podstawie 4d rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.2020 r. poz. 410, 492, 595, 642, 742, 780, 781), dyrektorzy placówek są zobowiązani do stosowania przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).
 2. W pierwszej kolejności do placówek są przyjmowane dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 3. W dalszej kolejności do placówek są przyjmowane dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem w domu.
 4. Opracowane przez dyrektorów szczegółowe procedury dotyczące organizacji opieki w placówkach, zapewniające bezpieczeństwo w czasie epidemii COVID-19, w tym sposoby postępowania na wypadek wystąpienia objawów zakażenia wirusem SARS-CoV-2, zostaną umieszone na stronach internetowych placówek.

Rodzicu pamiętaj:

 • Jeśli chcesz przyprowadzić dziecko do przedszkola, powiadom o tym dyrektora placówki;
 • koniecznie przyprowadź dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych;
 • w szkołach i przedszkolach obowiązuje całkowity zakaz wstępu rodziców na teren placówki, poza miejscami do tego przeznaczonymi;
 • celem zapewnienia szybkiej komunikacji z przedszkolem podaj dane kontaktowe;
 • koniecznie pilnie odbierz dziecko z przedszkola w przypadku pojawienia się u niego niepokojących objawów choroby;
 • koniecznie zaopatrz dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola;
 • koniecznie wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek;
 • koniecznie regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny (unikania dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie ręki na powitanie, odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania);

 

 

Dodano: 12 maja, 2020

Komentarze

Komentowanie wyłączone.