Pożar w Wilczycach – informacje dla mieszkańców

Zebraliśmy dla Państwa najważniejsze na ten moment informacje dotyczące wczorajszego zdarzenia w Wilczycach.

Pożar wybuchł w miejscu prowadzenia działalności polegającej na produkcji płynów do dezynfekcji. Zgodnie z informacją podaną przez funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej na terenie hali magazynowane znajdowały się substancje używane do ich produkcji. W wyniku pożaru całkowitemu zniszczeniu uległa hala, w której prowadzono ww. działalność oraz sąsiednia hala, w której pakowano niewielkie urządzenia elektryczne.

Działania Gminy Długołęka

12 kwietnia o godzinie 5.20 Wójt Gminy Długołęka został poinformowany o zaistniałej sytuacji i niezwłocznie udał się na miejsce zdarzenia. Trwała tam akcja gaśnicza, na miejscu pracowały zastępy PSP Wrocław oraz OSP Gminy Długołęka.

Po przybyciu do Urzędu Gminy, wójt w trybie pilnym zwołał Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Podczas Posiedzenia GZZK wójt przeprowadził rozmowę ze Starostą Powiatu Wrocławskiego, Komendantem Miejskim PSP, jak również z Dyrektorem Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Rafałem Wolanowskim. Podczas rozmowy ustalono kierunki działania. W związku z tym, że był to pożar, w którym występują niebezpieczne substancje, zdarzenie zostało potraktowane jako poważna awaria w rozumieniu przepisów ustawy prawo ochrony środowiska. Do usunięcia skutków takiej awarii, zgodnie z art. 246 w/w ustawy, właściwy jest wojewoda.

Wójt Gminy Długołęka do późnych godzin wieczornych kilkukrotnie prowadził wizję w terenie i monitorował sytuację.

O godzinie 19.45 oddelegowani pracownicy Urzędu Gminy Długołęka podjęli czynności zmierzające do odbioru drogi gminnej, zalanej odpadami pogaśniczymi. Na miejscu zastali jezdnię posypaną piaskiem. W związku z tym przedstawiciele urzędu nie odebrali przedmiotowego odcinka drogi i zdecydowali, aby wyłączyć go z ruchu do czasu przywrócenia właściwych warunków technicznych.

13 kwietnia pracownicy Wydziału Porządku Publicznego i Transportu Urzędu Gminy Długołęka przy pomocy zamiatarki pracowali nad usunięciem zalegającego piasku z resztkami substancji.

Mając na uwadze fakt, że kierowcy nie przestrzegają znaków drogowych, zapadła decyzja o usypaniu tymczasowych barier z piasku.

Dodatkowo gmina zwróciła się do Komisariatu Policji w Długołęce o wzmożone patrolowanie okolicy zamkniętego fragmentu drogi.

Opis sytuacji związanej z ochroną środowiska

Wody pogaśnicze zmieszane z magazynowanymi substancjami spłynęły na ulicę Wilczycką. PSP zabezpieczyła studzienki kanalizacyjne oraz usypała wał piasku uniemożliwiający przedostanie się tych wód do pobliskiego rowu, który uchodzi do rzeki Widawa. Wykopano również tymczasowy zbiornik ziemny, do którego – po uszczelnieniu plandeką – odpompowano wody pogaśnicze z pozostałościami magazynowanych substancji.

W ocenie WIOŚ konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do usunięcia wód popożarowych, przepompowanych do tymczasowego zbiornika uszczelnionego folią. Zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2187) wystąpiło zagrożenie bezpośrednią szkodą w środowisku – w wodach i w powierzchni ziemi. Organem właściwym do podjęcia działań jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Na podstawie art. 9 wymienionej ustawy, w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku, podmiot korzystający ze środowiska (prowadzący działalność i magazynujący substancje) jest obowiązany niezwłocznie podjąć działania zapobiegawcze i naprawcze.  Solidarnie z podmiotem korzystającym ze środowiska, który spowodował szkody, działania podejmować powinien również właściciel terenu – jeśli działalność prowadzona była za zgodą lub wiedzą władającego powierzchnią ziemi (art. 12).

Organem właściwym do uzgadniania działań, ich nadzorowania i decyzyjnego zobowiązania podmiotów odpowiedzialnych do wykonania odpowiednich czynności jest RDOŚ.

Równocześnie, zgodnie z art.  16  pkt 2, RDOŚ podejmuje działania zapobiegawcze lub naprawcze z uwagi na zagrożenie dla zdrowia ludzi lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku w sytuacji, gdy konieczne jest niezwłoczne podjęcie tych działań.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z informacją o bezpośrednim zagrożeniu szkodą w środowisku i z wnioskiem o podjęcie działań przez ten organ zgodnie z kompetencjami wynikającymi ze wskazanej ustawy.

Wg informacji uzyskanych od przedstawiciela PSP ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 we Wrocławiu, pomiary wykonywane w trakcie prowadzenia akcji gaśniczej w obrębie położonej nieopodal zabudowy mieszkaniowej nie wskazywały na występowanie bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców. W chwili obecnej zagrożenie dla zdrowia może wystąpić w sytuacji przebywania bezpośrednio na terenie pogorzeliska.

PSP sporządza szczegółowy raport z przeprowadzonej akcji ratowniczej i gaśniczej zawierający także informacje na temat wykonywanych pomiarów. Dysponentem takich raportów jest  Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. UG Długołęka wnioskować będzie o jego udostępnienie.

Informacja została sporządzona w oparciu o pismo Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu skierowane do Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz własne ustalenia pracowników UG Długołęka.

Dodano: 13 kwietnia, 2021

Komentarze

Komentowanie wyłączone.