Rejestr BDO – przypomnienie o obowiązku wynikającym z zapisów ustawy o odpadach

Szanowni Przedsiębiorcy działający na terenie gminy Długołęka!

1 stycznia 2020 roku to ważna data dla przedsiębiorców. Tego dnia zaczną na dobre obowiązywać między innymi przepisy dotyczące Rejestru BDO w zakresie obrotu i ewidencji odpadów. W przypadku niedopełnienia wynikających z nich obowiązków prowadzący działalność objętą regulacją ustawową narażają się na wysokie kary finansowe.
Prowadzony w systemie teleinformatycznym „Rejestr-BDO” stworzony został, by w jednym miejscu zgromadzić dane na temat podmiotów gospodarujących odpadami, firm odpowiedzialnych za wprowadzanie na rynek produktów lub towarów w opakowaniach, prowadzących obrót odpadami, wytwarzających oraz transportujących odpady. Rejestr ten wykorzystywany jest przez organy administracji państwowej, inspekcję ochrony środowiska, przedsiębiorców i osoby fizyczne, a ilość dostępnych w nim danych wzrasta wraz wprowadzeniem jego nowych funkcjonalności.
Kluczową datą dla podmiotów prowadzących wyżej wymienioną działalność lub będących wytwórcą odpadów jest dzień 1 stycznia 2020 roku, kiedy to wprowadzony zostanie między innymi obowiązek elektronicznego generowania dokumentów odpadowych (kart przekazania i kart ewidencji odpadów) i składania sprawozdań na temat wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi. Nie będzie to możliwe bez w pełni funkcjonalnego konta w Rejestrze.
Zgodnie z obowiązującym na dzień dzisiejszy, tj. 17 grudnia 2019 roku do Rejestru BDO muszą wpisać się wszyscy, którzy wprowadzają na rynek produkty takie jak oleje, preparaty smarowe, opony oraz wszyscy, którzy gospodarują odpadami z nich powstałymi. Podobne wymagania dotyczą również pojazdów, baterii i akumulatorów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opakowań, odpadów opakowaniowych i produktów w opakowaniach.
W Rejestrze BDO muszą znaleźć się również podmioty zajmujące się transportem odpadów i prowadzący obrót odpadami i wszyscy ci, którzy na podstawie przepisów ustawy o odpadach, zobowiązani są do prowadzenia ewidencji odpadów.
Warto wiedzieć, że na chwilę obecną obowiązek wpisu do rejestru dotyczy wszystkich wyżej wymienionych podmiotów (niezależnie od wielkości), ale przygotowywane są zmiany przepisów wyłączających z tych procedur mniejszych przedsiębiorców.
Jak w przypadku każdego obowiązku wynikającego z zapisów prawa ustawodawca i w tej sytuacji ustalił katalog kar za jego niedopełnienie lub nieprzestrzeganie innych, powiązanych przepisów.
I tak:
• za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru – kara aresztu albo grzywny;
• za brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny;
• za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł;
• za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł;
• za transport odpadów bez wpisu do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna od 2 000 do 10 000 zł.
Kary te są dotkliwe, a ich zastosowanie w konkretnych przypadkach przez organ kontrolujący jest obowiązkiem wynikającym wprost z ustawy o odpadach.

Obowiązkami związanymi z utworzeniem Rejestru BDO nie muszą martwić się wszyscy.
Zwolnieni z wpisu są:
• osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystuje odpady na potrzeby własne;
• podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do: uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu lub uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz;
• podmiot, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich;
• transportujący wytworzone przez siebie odpady;
• wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni poniżej 75 ha, o ile nie prowadzą innej działalności podlegającej wpisowi.

Szczegółowe informacje związane z rejestrem, wzory wniosków i oświadczeń oraz inne niezbędne dane pozwalające przygotować wniosek o wpis dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,42740,idmp,625,r,r

Informacje na temat Rejestru BDO oraz internetowa ankieta pozwalająca zweryfikować obowiązek wpisu dostępne są również na stronie bazy: https://bdo.mos.gov.pl/

Dodano: 17 grudnia, 2019

Komentarze

Komentowanie wyłączone.