GAZ-SYSTEM wybuduje sieć światłowodową Wierzchowice – Czeszów- Kiełczów

Sieć światłowodowa na odcinkach Czeszów­-Wierzchowice o długości 14 km i Czeszów-Kiełczów o długości 33 km będzie układana wzdłuż nowych gazociągów o średnicy 1000 mm. Większość sieci znajdzie się w strefie kontrolowanej obu tych gazo­ciągów i będzie służyć obsłudze syste­mu przesyłowego. 

Całość zbudowana będzie z rur RHDPE Ø 40 i w zależności od warunków terenowych zostanie ułożona:

  • w dużej części z wykorzystaniem pługoukła­dacza lub koparki,
  • w miejscach skrzyżowań z innymi mediami, drogami, przeszkodami terenowymi, cie­kami, itp. z wykorzystaniem metod bezwykopowych,
  • w miejscach zbliżeń lub skrzyżowań kanali­zacji teletechnicznej z gazociągami, prace odbywać się będą ręcznie,
  • w pasie montażowym o szerokości ok. 4 -6 metrów.

Wszystkie elementy infrastruktury światłowodowej będą posadowione pod ziemią. Na trasie linii po zakończeniu robót ziemnych nie będzie żadnych elementów naziemnych, takich jak np. słupki znacznikowe czy pokrywy studni kablowych.

O INWESTORZE

GAZ-SYSTEM jest jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa. Kluczowym zadaniem spółki jest transport paliw gazowych siecią przesyło­wą, na terenie całego kraju, do sieci dystry­bucyjnych oraz do odbiorców końcowych, podłączonych do systemu przesyłowego.

PODSTAWA PRAWNA

Inwestycja jest realizowana w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwesty­cjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 1554).

HARMONOGRAM

IV kwartał 2019 r.

Planowany termin rozpoczęcia inwestycji

II kwartał 2021 r.

Planowany termin zakończenia inwestycji

PRZEBIEG INWESTYCJI

KORZYŚCI Z REALIZACJI

Korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany przez GAZ-SYSTEM podatek od nieruchomości w wysokości do 2% wartości budowanej infrastruktury liniowej, zlokalizowanej na terenie gminy.

ODSZKODOWANIA

Podstawa prawna

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, na podstawie której powstaje ta inwestycja, organem uprawnionym do wydania decyzji o wypłacie odszkodowań jest właściwy miejscowo wojewoda. Podstawą do wszczęcia i prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania przez wojewodę, jest decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji, która w zakresie sieci światłowodowej będzie ograniczała za odszkodowaniem sposób korzystania z nieruchomości.

Odszkodowanie za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

Budowa sieci światłowodowej nie wprowadza żadnych dodatkowych i faktycznych ograniczeń w sposobie korzystania z nieruchomości, w miejscach  w których zlokalizowana będzie w strefie kontrolowanej istniejących gazociągów.

Wojewoda w wydanej po zakończeniu budowy decyzji administracyjnej w zakresie odszkodowań, ustali wysokość odszkodowania za wszelkie szkody powstałe w związku z zajęciem nieruchomości na okres budowy światłowodu.

Wysokość odszkodowania

Wysokość odszkodowania zostanie ustalona na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez powołanych przez wojewodę rzeczoznawców majątkowych po zakończeniu inwestycji. GAZ-SYSTEM przekaże wojewodzie niezbędny materiał do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie ustalenia odszkodowań. Dokumentacja ta będzie powstawała przy udziale właścicieli nieruchomości, a także wykonawcy dokumentacji projektowej oraz rzeczoznawcy majątkowego i wykonawcy robót budowlanych w czasie realizacji  inwestycji. Dokumenty zostaną opracowane dla poszczególnych działek, objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

Podstawowe elementy odszkodowania (o ile dany rodzaj szkód wystąpi) 

  • Rekompensata za szkody fizyczne, tj. m.in. utracone uprawy, brak możliwości prowadzenia upraw w pasie zajętym przez wykonawcę robót, obniżenie plonowania w kolejnych latach po zakończeniu Inwestycji, zwrot części podatku od nieruchomości oraz zwrot dopłat obszarowych. Ponadto z tytułu prowadzenia programów rolno-środowiskowych, w przypadku dzierżawy (gruntów ANR, gminnych lub Skarbu Państwa) – zwrot czynszu dzierżawnego za okres zajęcia nieruchomości.
  • Rekompensata za szkody prawne, tj. m.in. wartość ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości.

   

Decyzja o odszkodowaniu

Wojewoda na zakończenie postępowania administracyjnego w zakresie ustalenia odszkodowania wyda decyzję określającą wysokość odszkodowania za szkody powstałe w pasie montażowym. W terminie 14 dni od dnia, w którym przedmiotowa decyzja stanie się ostateczna, GAZ-SYSTEM S.A. wypłaci odszkodowania właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości.

KONTAKTY

Inwestor:

Operator Gazociągów Przesyłowych

GAZ-SYSTEM S.A.

Oddział we Wrocławiu

  1. Gazowa 3

50-513 Wrocław

tel. 71 335 32 38

e-mail: sekretariat.wroclaw@gaz-system.pl

 

Kierownik Projektu – Joanna Skóra,

tel. 71 335 32 75 kom. 605 513 414

e-mail: joanna.skora@gaz-system.pl

 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Wydział Infrastruktury

  1. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

tel. 71 340 60 52

 

Wykonawca Robót Budowlanych  

ATEM – Polska Sp. z o.o.

  1. Krasińskiego 29

40-019 Katowice

Jan Karwowski 603 765 717

 

Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego

ECMG GmbH

  1. Szczecińska 17-21

54-517 Wrocław

e-mail: biuroswiatlowod@ecmg.at

tel.: 735 207 873 Robert Kalus 503 490 612

 

Rozbudowa sieci przesyłowej impulsem do rozwoju regionu

Inwestycje to szansa na rozwój gospodarczy regionu w wielu obszarach. Nowe gazociągi zwiększają przede wszystkim przepustowość systemu przesyłowego. Dzięki temu GAZ-SYSTEM będzie mógł zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na przesył gazu ziemnego zarówno do sieci gazociągów dystrybucyjnych jak i do odbiorców przemysłowych. Jest to szczególnie ważne
w związku z zainteresowaniem podmiotów gospodarczych przyłączeniem się do sieci gazowej, a także w aspekcie zapewnienia dostaw gazu do wdrażania ekologicznych rozwiązań
w miastach i gminach, których kluczowym celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Realizowany aktualnie przez GAZ-SYSTEM program budowy gazociągów jest związany z rozwojem polskiego systemu przesyłowego, a jego celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz zapewnienie możliwości dywersyfikacji źródeł dostaw gazu do Polski.

Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem!

Dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz utrzymania należytego stanu technicznego sieci przesyłowej służby eksploatacyjne GAZ-SYSTEM realizują planowe czynności określone szczegółowo w Systemie Eksploatacji Sieci Przesyłowej. SESP jest zbiorem wzajemnie powiązanych procedur i instrukcji szczegółowo opisujących metody postępowania przy wykonywaniu czynności eksploatacyjnych dla poszczególnych elementów sieci przesyłowej wraz z podaniem częstotliwości realizacji tych czynności.

Oprócz prowadzenia czynności eksploatacyjnych w ramach SESP, parametry pracy sieci przesyłowej w zakresie przepływu i ciśnienia gazu są zdalnie monitorowane w sposób ciągły.

GAZ-SYSTEM posiada również działające w systemie całodobowym Gazowe Pogotowie Techniczne (GPT), którego zadaniem jest reagowanie na wszystkie sygnały o awariach na sieciach obsługiwanych przez spółkę, pochodzące z monitoringu obiektów, od społeczności, służb administracji lokalnej, Policji i Straży Pożarnej.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.gaz-system.pl

 

Dodano: 28 lutego, 2020

Komentarze

Komentowanie wyłączone.