Sprawozdanie opisowe o przebiegu realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Długołęka w roku 2020″

Uchwałą Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 194/2020 poz. 100 z dnia 15  czerwca 2020r. Gminie Długołęka zostało przyznane dofinansowanie w ramach programu „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest – zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Długołęka w roku 2020”.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwolnionego z obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy (wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro) do realizacji w/w zadania wybrano ofertę spółki REVOL Sp. zo.o. Sp. k. ul. Senatorska 21/30-31, 93-192 Łódź.
Umowa podpisana została w dniu 28 sierpnia 2020 r. z wyznaczonym ostatecznym terminem realizacji na dzień 15 października 2020 roku.

W wyniku przeprowadzonej akcji zdemontowano, odebrano i zutylizowano łącznie 58,83 Mg wyrobów zawierających azbest z 35 posesji na terenie gminy. Realizacja przedmiotu umowy przebiegała zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Dodano: 12 listopada, 2020

Komentarze

Komentowanie wyłączone.