Sprawozdanie z przebiegu realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Długołęka w roku 2017”

Informacja o przebiegu realizacji zadania pn.:,, Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Długołęka w roku 2017″
Uchwałą Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 178/2017 z dnia 9 marca 2017r. Gminie Długołęka zostało przyznane dofinansowanie w ramach programu „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest – zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Długołęka w roku 2017”.
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwolnionego z obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy (wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro) do realizacji w/w zadania wybrano ofertę RENOVO S.C Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski ul. Studzińskiego, 91-493 Łódź.
Umowa podpisana została w dniu 23 czerwca 2017 r. z wyznaczonym ostatecznym terminem realizacji na dzień 8 września 2017 roku.
W wyniku przeprowadzonej akcji zdemontowano, odebrano i zutylizowano łącznie 80,274 Mg wyrobów zawierających azbest z 38 posesji na terenie gminy. Realizacja przedmiotu umowy przebiegała zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Dodano: 28 września, 2017

Komentarze

Komentowanie wyłączone.