Sprawozdanie z przebiegu realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Długołęka w roku 2018”

Informacja o przebiegu realizacji zadania pn.:,, Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Długołęka w roku 2018″

Uchwałą Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 206/2018 z dnia 15 marca 2018r. Gminie Długołęka zostało przyznane dofinansowanie w ramach programu „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest – zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Długołęka w roku 2018”.
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwolnionego z obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986) na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy (wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro) do realizacji w/w zadania wybrano ofertę spółki Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. ul. Marynarska 15, 02674 Warszawa.
Umowa podpisana została w dniu 11 czerwca 2018 r. z wyznaczonym ostatecznym terminem realizacji na dzień 31 sierpnia 2018 roku.
W wyniku przeprowadzonej akcji zdemontowano, odebrano i zutylizowano łącznie 79,380 Mg wyrobów zawierających azbest z 49 posesji na terenie gminy. Realizacja przedmiotu umowy przebiegała zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Dodano: 8 listopada, 2018

Komentarze

Komentowanie wyłączone.