Sprawozdanie z przebiegu realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Długołęka w roku 2019”

Uchwałą Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 393/2019 z dnia 5 sierpnia 2019r. Gminie Długołęka zostało przyznane dofinansowanie w ramach programu „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest – zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Długołęka w roku 2019”.
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwolnionego z obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986) na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy (wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro) do realizacji w/w zadania wybrano ofertę spółki REVOL Sp. zo.o. Sp. k. ul. Senatorska 21/30-31, 93-192 Łódź.
Umowa podpisana została w dniu 18 lipca 2019 r. z wyznaczonym ostatecznym terminem realizacji na dzień 13 września 2019 roku.
W wyniku przeprowadzonej akcji zdemontowano, odebrano i zutylizowano łącznie 68,397Mg wyrobów zawierających azbest z 42 posesji na terenie gminy. Realizacja przedmiotu umowy przebiegała zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Dodano: 21 października, 2019

Komentarze

Komentowanie wyłączone.