Ustalenia w sprawie „ustawy śmieciowej”

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach budzi wiele wątpliwości i pytań z nią związanych – do kiedy wypełnić deklarację? Skąd ją wziąć? Jakie będą opłaty? W celu uporządkowania wszystkich ustaleń na jej temat, postanowiliśmy zebrać je w jednym miejscu. 

W związku z licznymi wątpliwościami mieszkańców otworzyliśmy już na naszej stronie zakładkę „ustawa śmieciowa”, poprzez którą można zadać pracownikom wydziału ochrony środowiska pytania w sprawie nowelizacji.

W jaki sposób będzie określana stawka za wywóz odpadów?

Do 15 marca każdy właściciel nieruchomości musi wypełnić deklarację, w której określi liczbę osób faktycznie ją zamieszkujących (nie zameldowanych!) oraz sposób zbierania odpadów (selektywnie, czy jako zmieszane); właściciele firm deklarują ile pojemników (worków) o określonej pojemności będą potrzebować do zebrania wytworzonych odpadów komunalnych, uwzględniając również sposób ich zbierania – selektywny, czy jako odpady zmieszane. Od tego zależeć będzie cena odbioru. 

Co powinienem zrobić, gdy zmieni się liczba osób zamieszkujących nieruchomość?

W przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość, właściciel zobowiązany jest do zaktualizowania deklaracji w ciągu dwóch tygodni od momentu zmiany danych. 

Skąd mam wziąć deklarację?

Deklaracje są do pobrania bezpośrednio w urzędzie gminy oraz na stronie internetowej http://dlugoleka.bip.net.pl/?c=453. Część z nich będzie dostarczona również przez przeszkoloną grupę chętnych osób, którzy w razie potrzeby pomogą je wypełnić i zwrócą do urzędu. W naszej gminie chęć udziału w tym przedsięwzięciu zgłosili prawie wszyscy sołtysi. 

Jaka jest wysokość opłaty, jeśli zdecyduję się segregować śmieci i jak często muszę ją regulować?

Wysokość opłaty w przypadku zadeklarowania selektywnej zbiórki wyniesie 11,50 zł/ 1 m-c od osoby, niezależnie od wieku i powinna być wnoszona kwartalnie tzn. do: 15 lipca, 15 października, 15 stycznia i 15 kwietnia. Czteroosobowa rodzina zapłaci zatem:

11,50 zł x 4 osoby = 46 zł/m-c
46 zł x 3 m-ce (kwartał) = 138 zł/3 m-ce

A jeśli nie zdecyduję się na segregowanie śmieci?

Wysokość opłaty dla osób niesegregujących odpady będzie dwukrotnie większa i w skali miesiąca wyniesie 23 zł od osoby, niezależnie od wieku. Również powinna być wnoszona kwartalnie, tzn. do: 15 lipca, 15 października, 15 stycznia i 15 kwietnia. Czteroosobowa rodzina zapłaci zatem:

23 zł x 4 osoby = 92 zł/m-c
92 zł x 3 m-ce (kwartał) = 276 zł/3 m-ce

Koszty są nieporównywalnie większe, dlatego zdecydowanie bardziej opłaca się segregować odpady. Poza środowiskiem odczują to również nasze portfele.

Z czego wynika różnica stawek?

Koszt całego systemu gospodarki odpadami w dużym stopniu zależeć będzie od mieszkańców gminy. Wszystkie odpady zmieszane muszą trafić do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), która znajduje się ok. 75 km od Długołęki, w Rudnej Wielkiej i muszą być poddane procesowi odzysku. Koszty tej operacji – odzysku bioodpadów, odpadów wysokoenergetycznych itp. są bardzo wysokie, stąd m.in. wyższa opłata za odbiór śmieci zmieszanych. Odpady selektywnie zebrane nie muszą trafiać do RIPOK-u, mogą być przekazane do recyklingu, stąd segregacja może wpłynąć na koszty działania całego systemu, a to oczywiście znajdzie swoje odbicie w stawce, jaką mają płacić mieszkańcy. Wpływy z opłaty muszą sfinansować koszty systemu, nie mogą jednak stanowić nieuzasadnionego dochodu gminy. System musi się bilansować. 

Rzetelne wypełnienie deklaracji i prawidłowe sortowanie odpadów = obniżenie stawki.

A co z nieruchomościami niezamieszkałymi?

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych uzależniona jest od ilości pojemników (worków), stawki za konkretny gabaryt, częstotliwości wywozu oraz sposobu odbierania odpadów (odpady zbierane selektywnie będą generować mniejsze koszty).

Selektywna zbiórka: 

Worek 60 litrów (na szkło) – 8,50 zł
Pojemnik lub worek 120 litrów – 17 zł
Pojemnik 240 litrów – 33 zł
Pojemnik 1100 litrów – 150 zł
Pojemnik 1500 litrów – 180 zł
Pojemnik 2500 litrów – 220 zł
Kontener 5000 litrów – 580 zł
Kontener 7000 litrów – 800 zł

Odpady zmieszane:

120 litrów – 34 zł
240 litrów – 66 zł
1100 litrów – 300 zł
5000 litrów – 1160 zł
7000 litrów – 1600 zł

Jak często będą odbierane odpady?

W zamian za wniesione opłaty, gmina gwarantuje odbiór odpadów: zmieszanych – raz na dwa tygodnie, selektywnie zebranych – raz w miesiącu, wielkogabarytowych – dwa razy w roku, zielonych w okresie wegetacyjnym – raz na dwa tygodnie. 
Przeterminowane leki będzie można oddawać w aptekach, a odpady problemowe (chemikalia, odpady budowlane do 300 kg w skali roku oraz odpady wielkogabarytowe ) w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bielawie.

Skąd wziąć pojemniki i worki?

Idea nowego systemu gospodarki odpadami, choć z założenia słuszna, w zapisach ustawy zawiera wiele wątpliwości. Nakłada m.in. obowiązek zaopatrzenia się właścicieli nieruchomości w pojemniki na odpady. Traktuje jednocześnie worki jako pojemniki. Nowy system przewiduje, że w większości przypadków selektywna zbiórka odpadów odbywać się będzie w workach, tak więc to właściciele nieruchomości powinni się w nie zaopatrzyć. Przewidywane jeszcze w styczniu zmiany w ustawie mają to zmienić – to firma odbierająca odpady będzie miała obowiązek zaopatrzyć nieruchomość w worki. Każdy właściciel nieruchomości otrzyma od nas na początek „pakiet startowy”, a później worki pełne będą zamieniane na puste.

Adrian Walczyk, Tadeusz Luty
 

Dodano: 29 stycznia, 2013

Komentarze

Komentowanie wyłączone.