WYCENA USŁUG EDUKACYJNYCH

 

Długołęka, 29 marca 2012r .

 

 

WYCENA USŁUG EDUKACYJNYCH

 

Na potrzeby opracowania wniosku o dofinansowanie projektu unijnego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 1.5 „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”, zwracamy się z prośbą o dokonanie wyceny kosztu brutto usługi polegającej na opiece nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3 – opiekun w żłobku w pełnym wymiarze godzin (8 godzin dziennie- cały etat), 5 dni w tygodniu. Usługa realizowana będzie w żłobku zlokalizowanym na terenie Gminy Długołęka.

 

Wymagane kwalifikacje oferentów zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. u. Nr 69, poz. 235 z późn zm.):

1. Opiekunem w żłobku może być osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

2. Opiekunem w żłobku może być także osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz:

1) co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub

2) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1.

Wypełnione formularze ofertowe należy składać w formie papierowej w Urzędzie Gminy Długołęka lub w formie elektronicznej na adres d.parfanowicz@gmina.dlugoleka.pl do dnia
05 kwietnia 2012 roku, do godziny 14.00. Wzór formularza ofertowego jest dostępny w Wydziale Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych i Promocji Gminy, pok. 125 Urzędu Gminy Długołęka, oraz na stronie internetowej gminy.

Dokumenty do pobrania:
Formularz ofetowy (*.doc)

 

Dodano: 29 marca, 2012

Komentarze

Komentowanie wyłączone.