X konkurs OSTATNI NABÓR, na składanie wniosków

Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa ogłasza X konkurs OSTATNI NABÓR, na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na następujące operacje:

1.    „Małe projekty”
– limit dostępnych środków: 138 785,43 zł
– wnioski wybrane zostaną do 120% limitu czyli do kwoty 166 542,52 zł
2.    które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”;
– limit dostępnych środków : 35 289,50 zł
– wnioski wybrane zostaną do 120% limitu czyli do kwoty 42 347,40 zł
w terminie: od dnia 30.06.2014 r. do dnia 14.07.2014 r. do godziny 15.00.

Zakres tematyczny: operacji, które mogą być dofinansowane w ramach niniejszego naboru muszą mieścić się w zakresie przynajmniej jednego z celów LSR o następujących numerach oraz odpowiadających im przedsięwzięciom i celom ogólnym:
1.    Cel Ogólny: Ochrona środowiska przyrodniczego, kulturowego oraz ładu przestrzennego,
1.1.  Zachowanie specyfiki przyrodniczej Doliny Dobrej Widawy,
Przedsięwzięcie I: Zrównoważony rozwój Doliny Dobrej Widawy,
2.    Cel ogólny: Usługi, produkty i turystyka czynnikami rozwijającymi gospodarkę regionu,
2.1.  Rozwój turystyki,
2.3. Rozwój mikroprzedsiębiorczości i działalności pozarolniczej,
Przedsięwzięcie III : Zielone miejsca pracy oparte o walory regionu,

Spełnienie warunków weryfikowane będzie na podstawie zawartości wniosku o przyznanie pomocy złożonym w niniejszym konkursie.

Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa z siedzibą        w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 67/69 (budynek internatu). Wniosek należy złożyć w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (na 2 płytach CD lub DVD).

Formularze wniosków, instrukcje wypełniania wniosków, kryteria wyboru i wykaz dokumentów dostępny jest w siedzibie LGD Dobra Widawa, na jej stronie internetowej www.dobrawidawa.pl, na stronie internetowej Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: www.prow.dolnyslask.pl oraz na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl .

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać od poniedziałku do piątku
w godz. 7.45 – 15.45 w biurze LGD Dobra Widawa, z siedzibą w Oleśnicy, ul Wojska Polskiego 67/69, tel. 71 314 32 01, 784 027 230.

LGD Dobra Widawa udziela bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku.                  
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:
1.   Operacja musi być zgodna z:
– co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR,
– co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR,
– co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR.
2.   Operacja musi uzyskać w ramach oceny na zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru:
– minimum 6 punktów – Małe projekty
– co najmniej 5 punktów w przypadku działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Dodano: 24 czerwca, 2014

Komentarze

Komentowanie wyłączone.