XIX sesja rady gminy

29 października w sali obrad urzędu odbyła się XIX sesja rady gminy, podczas której udało się zatwierdzić wszystkie planowane uchwały. Tradycyjnie pani wójt złożyła sprawozdanie z przetargów, które odbyły się w okresie międzysesyjnym oraz przedstawiła najważniejsze informacje z życia gminy. 
Tematem, który wrócił z poprzedniej sesji, była sprawa żłobka. Na ostatnich obradach ustalono, że w każdy ostatni piątek miesiąca przedstawiciele urzędu będą się spotykać z wykonawcą w celu kontrolowania realizowanych prac. Niestety sprawa nie wygląda najlepiej. Wykonawca boryka się z poważnymi problemami finansowymi i nie wypłaca podwykonawcy należnej pensji, w związku z czym roboty ponownie stanęły w miejscu. Jeśli bank – na wniosek urzędu – nie wyda zgody na scedowanie umowy na podwykonawcę, który jest w stanie zrealizować zadanie do końca, gmina będzie zmuszona ogłosić kolejny przetarg, co niestety spowoduje przesunięcie realizacji inwestycji. – Z naszej strony sytuacja jest ciągle monitorowana i robimy wszystko, żeby pomyślnie zakończyć sprawę, bo budowa żłobka jest jednym z ważniejszych zadań inwestycyjnych na przyszły rok. – powiedziała w trakcie sesji Agnieszka Iwona Łebek.
Pani wójt przedstawiła również nowy harmonogram prac nad studium. W styczniu 2013 roku powinno nastąpić jego kolejne wyłożenie oraz zorganizowanie dyskusji publicznej. Na przełomie lutego i marca będą rozstrzygane ew. uwagi. W najlepszym wypadku studium powinno zostać uchwalone na przełomie kwietnia i maja przyszłego roku, pod warunkiem, że do nowego projektu nie będą wniesione żadne uwagi, co jest raczej niemożliwe.
Duże pole dyskusji otworzył temat krajowej drogi numer 8, która w ciągu najbliższych dni stanie się własnością gminy. Zapewnienie oświetlenia oraz regularne jej odśnieżanie w okresie zimowym będzie niestety wiązało się ze sporym nakładem finansowym. Gmina zabezpiecza w budżecie ponad 500 tys. zł, choć kwota może okazać się nieco mniejsza.
Pani wójt poinformowała również o konieczności nieznacznego podwyższenia podatku od przyszłego roku, który ma być dla gminy rokiem wielu inwestycji. Jeśli chcemy, żeby gmina podejmowała kolejne kroki w stronę m.in. rozbudowy infrastruktury drogowej oraz chodników, konieczne jest znalezienie dodatkowych środków finansowych.
Sesja rady to również idealny moment na zdementowanie wielu plotek, krążących wśród mieszkańców. Najgorętszą z nich była likwidacja Gminnego Ośrodka Kultury. Pani wójt w sposób zdecydowany wyraziła, że nie zamierza niszczyć czegoś, co sama utworzyła. Na stanowisko dyrektora został ogłoszony nabór. Wpłynęło pięć kandydatur, z czego trzy spełniły wymogi formalne. W najbliższym czasie powinniśmy poznać nazwisko osoby, która zajmie to stanowisko.
Na zakończenie sprawozdania pani wójt poinformowała również o sprzedaży zabytkowego pałacu w Siedlcu. Nabywcą został „Dom Pogodnej Jesieni” sp. z o.o., który zgodnie z przedstawioną ofertą chce zlokalizować w nim ośrodek opiekuńczo–leczniczy dla osób starszych.
Podczas sesji zatwierdzono wszystkie uchwały, których wykaz mogą państwo zobaczyć poniżej:

 • Uchwała w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Długołęka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.
 • Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
 • Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia wysokości podatku rolnego na terenie gminy Długołęka na rok 2013 .
 • Uchwała w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Długołęka.
 • Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Długołęka na rok 2012.
 • Uchwała w sprawie zmiany uchwały XV/243/12 Rady Gminy Długołęka z dnia 26 marca 2012r. dotyczącej przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Długołęka w 2012r.
 • Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
 • Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długołęka.
 • Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 • Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/400/2004 Rady Gminy Długołęka z dnia 27 lutego 2004 r. dotyczącej uchwalenia statutu gminy Długołęka wraz z autopoprawką.
 • Uchwała w sprawie podziału gminy Długołęka na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Długołęka oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Dodano: 30 października, 2012

Komentarze

Komentowanie wyłączone.