Zakaz spalania odpadów

Przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy Długołęka, iż obowiązuje bezwzględny ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. Ponadto od 1 lipca 2018 r., zgodnie z Uchwałą antysmogową dla obszaru Województwa Dolnośląskiego wprowadzono, zakaz stosowania najgorszej jakości paliw stałych tj:
węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,
mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystywaniem,
biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.
Mając na uwadze zdrowie mieszkańców oraz ochronę środowiska w naszej gminie mogą być przeprowadzane kontrole palenisk domowych, szczególnie w budynkach, z których wydobywający się dym z kominów może wskazywać na spalanie szkodliwych odpadów. Funkcjonariusze Policji oraz pracownicy Urzędu Gminy mogą wejść do budynku w celu weryfikacji spalanych w piecu materiałów. Osoby, które zostaną przyłapane na spalaniu odpadów muszą się liczyć z surowymi karami.

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.) – art. 191 – kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu (do 30 dni) albo grzywny (do 5 tys. zł)
Kodeks Karny ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1600) – art. 225 § 1 – kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1454) – art. 5 ust. 1 (pkt 1) – właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, (pkt.3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami odrębnymi, – art. 10 ust. 2 – kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 podlega karze grzywny.

Dodano: 16 października, 2018

Komentarze

Komentowanie wyłączone.