Zakończył się I etap rekrutacji do żłobka w Kiełczowie

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

informujemy, że 4 stycznia 2021 r. zakończył się I etap rekrutacji do projektu „Dolnośląskie Żłobki II”, realizowanego przez Gminę Długołęka. W jego ramach 150 dzieci zostanie objętych opieką w Gminnym Żłobku w Kiełczowie.

Zainteresowanie ze strony rodziców i opiekunów możliwością przyjęcia dziecka do żłobka było bardzo duże. Komisja rekrutacyjna zweryfikowała 419 formularzy rekrutacyjnych złożonych w kategoriach A i B.  Każdy wniosek był wnikliwe analizowany w oparciu o kryteria wynikające z regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Dolnośląskie Żłobki II”.  Do projektu komisja zakwalifikowała 150 wniosków.

W dniach 5.01.2021 – 8.01.2021 odbędzie się w Urzędzie Gminy Długołęka (Długołęka, ul. Robotnicza 12) przyjmowanie i weryfikacja wymaganych dokumentów od osób zakwalifikowanych do projektu oraz podpisywanie umów udziału w projekcie „Dolnośląskie Żłobki II”.

Przedstawiciele Komisji rekrutacyjnej będą kontaktować się z Państwem w celu umówienia terminu złożenia wymaganych dokumentów.

Przyjmowane i rozpatrywane będą jedynie kompletne, prawidłowo uzupełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne.

W  celu weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych kandydaci rodzice lub opiekunowie zakwalifikowani do udziału
w projekcie zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w terminie i miejscu wskazanym przez przedstawiciela komisji rekrutacyjnej, w celu złożenia niżej wymienionych dokumentów:

  • Formularz zgłoszeniowy do projektu – wydrukowany z systemu rekrutacyjnego;
  • Podpisane i uzupełnione Oświadczenie, dotyczące spełniania kryteriów formalnych w projekcie;
  • Podpisany Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie;
  • Orzeczenie (rodzica dziecka/opiekuna prawnego lub dziecka) o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2018 poz. 1076 z późn. zm.) – o ile dotyczy;
  • Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkami wynikającymi z udziału w projekcie;
  • Zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna – o ile dotyczy;
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu – o ile dotyczy;
  • Podpisane Oświadczenie o wielodzietności – o ile dotyczy.
  • Deklaracja uczestnictwa w projekcie;
  • Umowa uczestnictwa w projekcie;

Niezłożenie wymaganych dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie.

Przedstawiciele komisji rekrutacyjnej, jeśli  zajdzie taka potrzeba, będą udzielać wsparcia przy uzupełnianiu treści formularza rekrutacyjnego i innych wymaganych dokumentów.

Serdecznie gratulujemy rodzicom lub opiekunom dzieci zakwalifikowanym do projektu.

Osoby, które mają status oczekujący, będą kwalifikowane do projektu „Dolnośląskie Żłobki II” na bieżąco,
w miarę dostępności wolnych miejsc, aż do wyczerpania kolejki oczekujących.

Dodano: 5 stycznia, 2021

Komentarze

Komentowanie wyłączone.