Aktualnie przebywasz na archiwalnej stronie gminy Długołęka. Zapraszamy do odwiedzenia nowej witryny na www.gmina.dlugoleka.pl
Polub nas na Facebooku:
Dziś jest

Kalendarz

pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz swój adres e-mail:

Sonda

Z jakiego środka przekazu korzystasz najchętniej, szukając informacji z gminy Długołęka?

 • ze strony internetowej (54%, 526 Votes)
 • z Facebooka (25%, 244 Votes)
 • z "Gazety Gminy Długołęka" (10%, 102 Votes)
 • z BIP-u (8%, 82 Votes)
 • z samorządowego informatora SMS (3%, 25 Votes)

Total Voters: 805

Loading ... Loading ...

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

niskoemisyjnabig„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” (PGN) to strategiczny dokument, który został opracowany dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Wrocławia i czternastu gmin w tym gminy Długołęka

Niska emisja – emisja produktów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych do atmosfery ze źródeł emisji (emiterów) znajdujących się na wysokości nie większej niż 40 m. Wyróżnia się emisję komunikacyjną, emisję wynikającą z produkcji ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz emisję przemysłową. Do produktów spalania wpływających na występowanie niskiej emisji zaliczyć można gazy: dwutlenek węgla CO2, tlenek węgla CO, dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NOX, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne np. benzo(a)piren oraz dioksyny, a także metale ciężkie (ołów, arsen, nikiel, kadm) i pyły zawieszone PM10, PM2,5.

W przyjętym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej zebranych jest dziesięć obszarów gospodarki, dla których konieczne jest wprowadzenie rozwiązań, pozwalających na ograniczenie zużycia energii, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz na większe korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

PGN nakreśla długoterminową wizję transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, wyznacza konkretne, mierzalne, osiągalne i określone w czasie cele do realizacji w zakresie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną oraz wskazuje i planuje działania, które przyczynią się do realizacji celów.

Projekty, związane z termomodernizacją obiektów czy wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, mogą liczyć na unijne dofinansowanie tylko pod warunkiem zgłoszenia swojej propozycji do PGN. Co ważne, bez przystąpienia do planu nie będzie można wziąć udziału w aplikowaniu o środki unijne aż do 2020 roku. Do PGN można przystąpić poprzez stronę pgninfo.pl.

PGN jest dla wszystkich, którzy będą chcieli starać się o pozyskanie dofinansowania unijnego w konkursach ogłaszanych m.in. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Korzyści z wdrażania PGN

 • Zyskanie możliwości ubiegania się o dofinansowanie na działania z zakresu budowania gospodarki niskoemisyjnej (w tym na działania związane z komunikacją publiczną, rozwojem transportu rowerowego, dotacją na wymianę źródła ciepła lub termomodernizację budynków itp.) ze środków unijnych i krajowych.

 • Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego miasta/gminy dzięki inwestycjom w odnawialne źródła energii.

 • Generowanie oszczędności dla lokalnego budżetu, które można przeznaczyć na inne potrzeby miasta lub gminy, dzięki redukcji zużycia energii i paliw w budynkach użyteczności publicznej.

 • Poprawa jakości powietrza dzięki redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do atmosfery

 • Poprawa zdrowia mieszkańców dzięki ograniczeniu zanieczyszczenia powietrza

 • Poprawa stanu środowiska w efekcie przyczyni się do zwiększenie atrakcyjności regionu pod kątem turystyki oraz zyskania ekologicznego wizerunku gminy lub miasta.

 • POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW.

Dlaczego powinniśmy rozwijać gospodarkę niskoemisyjną?

Gospodarka niskoemisyjna nastawiona jest na zmniejszenie zużycia energii i redukcję emisji gazów cieplarnianych przy jednoczesnym wzroście gospodarczym. Realizacja jej założeń powinna przyczynić się do ograniczenia zmian klimatu.

Od kiedy człowiek zwiększył swoją działalność przemysłową, czyli od połowy XIX w., średnia roczna temperatura wzrosła o 0,8 °C. I to właśnie przemysł jest głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych do atmosfery (29 proc.). Duży udział w emisji mają zmiany użytkowania gruntów i transport (po 15 proc.) oraz budownictwo mieszkalne, rolnictwo, budownictwo komercyjne, publiczne i usługowe. To właśnie te obszary wymagają największej pracy, związanej z wprowadzeniem rozwiązań niskoemisyjnych.
Wiele międzynarodowych dokumentów nakłada już na Polskę obowiązek redukcji emisji gazów cieplarnianych, wzrost udziału odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie zużycia energii poprzez podnoszenie efektywności energetycznej budynków. Wszystkie te działania prowadzą do jednego głównego celu – czystszego powietrza i zatrzymania wzrostu średniej temperatury na świecie.

Jak przystąpić do PGN?

Ze wszystkich gmin Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego mogą zgłaszać się podmioty niezwiązane z samorządem, które planują realizację przedsięwzięć z zakresu termomodernizacji obiektów, wsparcia efektywności energetycznej i/lub wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz działań edukacyjnych z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami, przeciwdziałania zmianom klimatu, a także oszczędności zasobów naturalnych, dla których będą chciałyby starać się o pozyskanie dofinansowania unijnego w konkursach, ogłaszanych m.in. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekty mogą dotyczyć np. termomodernizacji budynków, instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła lub elektrowni wiatrowych. Słowem – projekty mogą dotyczyć każdego z obszarów ujętych w PGN.

Wnioskodawcami mogą być podmioty niezwiązane z samorządem, np. spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, a także osoby fizyczne (np. właściciele domów jednorodzinnych).

Bez przystąpienia do „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” nie będzie można wziąć udziału w aplikowaniu o środki unijne aż do 2020 roku. Zgłoszenie wniosku do „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” nie gwarantuje otrzymania dofinansowania. Projekty będą wybierane w konkursach.

Zgłoszenie wniosku do „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” odbywa się przez stronę internetową www.infopgn.pl. Podczas rejestracji wniosku należy podać m.in. nazwę podmiotu zgłaszającego zadanie oraz planowany zakres prac. Wnioski można składać na bieżąco do 2020 r. Liczba możliwych do zgłoszenia projektów nie jest ograniczona.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w ramach konkursu Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013 Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 – „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej”, organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czy PGN będzie zmieniany?

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” jest dokumentem otwartym i tworzonym przez wszystkie zainteresowane podmioty. Swoje propozycje do dokumentu można także przekazywać cały czas, a monitoring wskaźników, które są przedstawione w PGN będzie prowadzony w sposób ciągły.

Z jakich środków będą finansowane działania PGN?

 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 • Program LIFE 2014-2020 – adaptacje do zmian klimatu i działania na rzecz środowiska

 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

 

Przydatne linki:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Długołęka

www.infopgn.pl

www.rpo.dolnyslask.pl

www.nfosigw.gov.pl

www.wroclaw.pl/srodowisko/plan-gospodarki-niskoemisyjnej

 


 

Informacja dla podmiotów zgłaszających zadania do PGN ZIT WrOF

8 czerwca, 2016
Aktualnie przebywasz na archiwalnej stronie gminy Długołęka. Zapraszamy do odwiedzenia nowej witryny na www.gmina.dlugoleka.pl

Urząd Gminy Długołęka

Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków
tel. 71 323 02 03
fax. 71 323 02 04
Do góry
© Wszelkie prawa zastrzeżone